Statement of the “Leibniz Research Network Central and Eastern Europe“ on the war in Ukraine and relations with colleagues in Russia

Date: 25. March 2022
Time: 0:00 - 0:00
General news

“The war of aggression by the Russian Federation against Ukraine has brought immeasurable suffering to the people in Ukraine and has led to a dramatic deterioration at international level. It also has direct impacts on research and science. The shelling of civilian targets by the Russian army has not only affected scientific institutions and infrastructure, but is also destroying the moral basis for scientific collaboration. In Germany there are many offers of help aimed at people from Ukraine, including scientific colleagues, who find themselves in trouble and are fleeing from violence. In addition, we need a broad engagement with the aim of supporting the Ukrainian institutions during this difficult time and preserving the country’s rich historic and cultural heritage for future generations.
The Leibniz Association, which has extensive expertise and numerous contacts in the region through the Leibniz Central and Eastern Europe Network, set up its own matching support fund on 7 March. It has also advised its member institutions to suspend all institutional collaboration with state institutions and businesses in the Russian Federation. It expresses its respect for all scientists who have spoken out against the war despite the increased repression. Many researchers at Leibniz institutions have been working directly with scientists from Russia and Belarus for a long time. They have built these individual contacts on the fundamental values of freedom, self-determination and mutual esteem. Wherever possible, they will maintain these personal relationships, because they also represent an important connection to civil society in Russia and Belarus. In a situation in which independent information is increasingly being suppressed, we believe this form of communication is a vital duty owed by science to society.”

Leibniz Research Network Central and Eastern Europe
Since 2015 several Leibniz Institutes related to Eastern Europa have been engaged in interdisciplinary collaboration within the Leibniz Central and Eastern Europe Network, in order
to facilitate research on this region and foster dialogue between academia and society. This provides opportunities for collaborations within the fields of policy consulting, academic
dialogue, research consortia, infrastructures and career development. In terms of regional scope, the portfolio of the Leibniz Research Network encompasses the eastern members of the European Union as well as the south-eastern candidates for EU membership, the Russian Federation, Ukraine, the Republic of Moldova, Belarus and the states of the Caucasus and Central Asia.

Заява «Мережі дослідницьких центрів Східної Європи імені Лейбніца» щодо війни в Україні та контактів до колег в Росії

„Загарбницька війна Російської Федерації проти України призвела до незмірних страждань українського народу і досягла драматичного апогею на міжнародному рівні. Вона має безпосередній вплив на дослідницьку діяльність і науку. Через обстріл російською армією цивільних будівель страждають не тільки наукові об’єкти та інфраструктура, але й руйнуються моральні основи наукової співпраці. У Німеччині є багато пропозицій, спрямованих на допомогу людям з України, у тому числі науковцям, які опинилися в біді та тікають від насильства. Проте необхідно робити ще більші внески для підтримки українських інституцій у цей важкий час та для збереження багатої історико-культурної спадщини країни для майбутніх поколінь.
7 березня наукове товариство імені Лейбніца, яке завдяки своїй мережі дослідницьких центрів Східної Європи володіє необхідною компетенцією та численними контактами в регіоні, створило власний фонд підтримки. Воно також рекомендує своїм інститутам-членам призупинити будь-яку інституційну співпрацю з державними установами та підприємствами Російської Федерації. Наукове товариство глибоко поважає усіх науковців, які не зважаючи на посилені репресії, висловились проти війни в Україні. Багато дослідників з інститутів Лейбніца вже давно співпрацюють напряму з науковцями з Росія та Білорусії. Ці індивідуальні контакти побудовані на фундаментальних цінностях свободи, самовизначення та взаємної поваги. Там, де це можливо, вони надалі підтримуватимуть такі особисті стосунки, оскільки вони є важливим зв’язком з громадськістю в Росії та Білорусії. Ми вважаємо цю форму комунікації необхідним соціальним завданням науковців, особливо в час, коли незалежна інформація дедалі більше пригнічується.“

Численні інститути імені Лейбніца, які досліджують Східну Європу, співпрацюють з 2015 року у «Мережі дослідницьких центрів Східної Європи імені Лейбніца» з метою покращення досліджень цього регіону та сприяння обміну між наукою та громадськістю. Це уможливлює співпрацю в напрямку політичних консультацій, наукового діалогу, дослідницьких консорціумів, в інфраструктурі та в кар’єрному розвитку. Регіонально в цю дослідницьку мережу входять східні члени Європейського Союзу, а також країни-кандидати на вступ до ЄС з південно-східної Європи, Російська Федерація, Україна, Республіка Молдова, Білорусія та країни Кавказу і Центральної Азії.

Заявление «Научно-Исследовательского объединения Центральная и Восточная Европа» Ассоциации Лейбница по поводу войны в Украине и отношений с коллегами из России

„Захватническая война Росcийской Федерации против Украины приводит к беспредельным страданиям огромного количества людей и серьезному ухудшению международной обстановки.  Война также напрямую влияет на ситуацию в науке. Разрушение российской армией объектов гражданской инфраструктуры затрагивает не только научные институты, но и подрывает моральные основания академического сотрудничества.  Германия предлагает большое количество программ помощи украинцам (и в том числе ученым), которые оказались в опасности и были вынуждены покинуть свою страну. В тоже время, необходимо широкое общественное участие для того, чтобы поддержать исследовательские институты Украины в это трудное время, и сохранить ее богатое историческое и культурное наследие для будущих поколений.  
Ассоциация Лейбница, которая, благодаря «Исследовательскому объединению Центральная и Восточная Европа» обладает широкой научной экспертизой и разветвленной сетью контактов в регионе, 7 марта основала собственный фонд поддержки. Она также рекомендовала входящим в нее институциям приостановить сотрудничество с государственными институтами и бизнесом в Российской Федерации. Ассоциация Лейбница высказывает уважение тем ученым, которые выступили против войны и нарастающих репрессий. Сотрудники институтов, входящих в Ассоциацию, длительное время поддерживали личные контакты с российскими и беларускими коллегами. Эти индивидуальные контакты строились на фундаментальном признании ценности свободы, самоопредления и взаимоуважения.  Насколько возможно индивидуальные связи будут поддерживаться и в дальнейшем, поскольку они являются важным каналом взаимодействия с гражданским обществом в России и Беларуси. В ситуации, когда все с большей силой подавляются источники независимой информации, мы полагаем, что поддержка этих связей  – неотложный долг науки перед обществом.“

Научно-Исследовательское объединение Центральная и Восточная Европа Ассоциации Лейбница

С 2015 года Институты Ассоциации Лейбница, занимающиеся исследованием Восточной Европы, сформировали междисциплинарное «Научно-Исследовательское объединение Центральная и Восточная Европа», в целях содействия исследованию региона и поощрению диалога между академией и обществом. Таким образом, появились возможности для сотрудничества в сфере политических консультаций, академического обмена, научных консорциумов, инфраструктуры и профессионального развития. Регионально в сферу интересов «Научно-Исследовательского объединения Центральная и Восточная Европа» входят восточные государства Европейского Союза, а также юго-восточные кандитаты в члены ЕС, Российская Федерация, Украина, Республика Молдова, Беларусь, а также государства Кавказа и Центральной Азии.