Deutsch-Polnischer Nichtangriffspakt (1934)

Der deutsch-polnische Nichtangriffspakt vom 26. Januar 1934

Modul
Zweite Polnische Republik
Sprache
Polnisch

[...] Deklaracja.

Rząd Polski i Rząd Niemiecki uważają, że na­stąpił moment, aby rozpocząć nowy okres w stosun­kach politycznych polsko-niemieckich przez bezpo­średnie porozumiewanie się jednego państwa z drugim. Wobec tego zdecydowały się one przez niniej­szą Deklarację położyć podstawę dla przyszłego kształtowania się tych stosunków.

Oba Rządy wychodzą przytym z założenia, że utrzymanie i utrwalenie stałego pokoju pomiędzy ich krajami stanowi istotny warunek dla powszech­nego pokoju w Europie. Wobec tego są one zdecy­dowane opierać swoje wzajemne stosunki na zasa­dach zawartych w Pakcie Paryskim z dnia 27 sierp­nia 1928 r. i pragną określić bliżej zastosowanie tych zasad, o ile chodzi o stosunki polsko-niemieckie.

Przytym każdy z obu Rządów stwierdza, że przyjęte przezeń dotychczas w stosunku do innych zobowiązania międzynarodowe nie stoją na przeszko­dzie pokojowemu rozwojowi ich wzajemnych stosun­ków, nie są w sprzeczności z niniejszą Deklaracją i przez tę Deklarację nie są naruszone. Pozatym oba Rządy stwierdzają, że niniejsza Deklaracja nie dotyczy takich zagadnień, które, zgodnie z prawem międzynarodowym, należy uważać za należące wy­łącznie do spraw wewnętrznych jednego z obu państw.

Oba Rządy oświadczają, że jest ich zamiarem porozumiewać się bezpośrednio we wszelkiego rodza­ju zagadnieniach, dotyczących ich wzajemnych sto­sunków. W razie gdyby wynikły pomiędzy nimi kwestije sporne, którychby się nie dało załatwić w dro­dze bezpośrednich rokowań, oba Rządy będą szu­kały tych rozwiązań w każdym poszczególnym wy­padku we wzajemnym porozumieniu przy pomocy innych sposobów pokojowych, przyczym, w razie po­trzeby, nie uchybia to możności zastosowania tych rodzajów postępowania, które są przewidziane dla takiego wypadku w innych obowiązujących je wza­jemnie porozumieniach. W żadnym jednak wypadku nie będą się one uciekały do stosowania przemocy w celu załatwienia tego rodzaju spraw spornych.

Stworzona na powyższych zasadach gwarancja pokoju ułatwi obu Rządom doniosłe zadanie znajdy­wania dla zagadnień politycznych, gospodarczych i kulturalnych rozwiązań opartych na sprawiedliwym i słusznym wyrównaniu obustronnych interesów.

Oba Rządy są przeświadczone, że stosunki po­między ich krajami będą się w ten sposób owocnie rozwijały i doprowadzą do ugruntowania dobrego sąsiedzkiego pożycia, co nie tylko dla ich obu krajów, ale i dla pozostałych narodów Europy będzie miało zbawienne następstwa.

Niniejsza Deklaracja będzie ratyfikowana i do­kumenty ratyfikacyjne zostaną możliwie szybko wy­mienione w Warszawie. Deklaracja pozostanie w mo­cy w ciągu okresu dziesięciu lat, licząc od dnia wy­miany dokumentów ratyfikacyjnych. W razie, jeżeli żaden z Rządów nie wymówi jej na sześć miesięcy przed upływem tego okresu czasu, zachowa ona w dalszym ciągu moc; potem jednak każdy Rząd bę­dzie mógł ją wymówić w każdym czasie z terminem sześciomiesięcznym.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim i niemieckim.

Berlin, dnia 26 stycznia 1934 r.

Za Rząd Polski: Józef Lipski

Za Rząd Niemiecki: C. Freiherr von Neurath

Quelle
Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy, podpisana w Berlinie dnia 26 stycznia 1934 r., in: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej [Gesetzblatt der Polnischen Republik] Nr. 16 vom 28.II.1934, Pos. 124, S. 275-277.  
Copyright
Verbreitung und Vervielfältigung nur zu wissenschaftlichen Zwecken. Voraussetzung für die Nutzung in wissenschaftlichen, nichtkommerziellen Publikationen und Abschlussarbeiten ist neben der korrekten Zitation – unter Berücksichtigung der empfohlenen Zitierweise – eine entsprechende Meldung an die Projektkoordination über das Meldeformular
Erstellt
25.08.2011 
Zuletzt geändert
26.06.2013 

Es wird empfohlen, die Quellen stets in der Originalsprache zu zitieren.

Deklaracja między Polską a Niemcami o niestosowaniu przemocy, podpisana w Berlinie dnia 26 stycznia 1934 r., in: Herder-Institut (Hrsg.): Dokumente und Materialien zur ostmitteleuropäischen Geschichte. Themenmodul "Zweite Polnische Republik", bearb. von Heidi Hein-Kircher. URL: https://www.herder-institut.de//digitale-angebote/dokumente-und-materialien/themenmodule/quelle/32/details/128.html (Zugriff am )