Magister Christian von Prachatitz an Ulrich von Rosenberg

Der Magister Christian von Prachatitz bekundet in einem Schreiben an Ulrich von Rosenberg seine Dankbarkeit, da der Empfänger versprochen hat, neuerlich den Vier Prager Artikeln (Čtyři artikuly pražské) beizutreten. Sie waren ein Kompromiss, auf den sich im Juli 1420 die Taboriten und die Prager Hussiten in Prag geeinigt, und König Sigismund als ihre Bedingungen vorgelegt hatten.

Modul
Hus und die Hussiten
Sprache
Deutsch

Magister Christian von Prachatitz bekundet in einem Schreiben an Ulrich von Rosenberg seine Dankbarkeit, da der Empfänger versprochen hat, neuerlich den Vier Prager Artikeln beizutreten

                                                                                                          Prag, 1420, Dezember 5

  

Kontext:

Der aus Südböhmen stammende Christian von Prachatitz (um 1366-1439) gilt als herausragender Gelehrter seiner Zeit, der als Mathematiker, Arzt, Astronom, Theologe und Universitätsgelehrter zahlreiche Werke hinterließ, darunter als wohl berühmteste Schrift De utilitate (usu) astrolabii, eine Anleitung zum Bai eines Gerätes zur Messung der Entfernung der Sterne. Seine Schriften kursierten in ganz Europa – freilich unter anderem Namen, da ihr Verfasser den Ruf eines böhmischen Ketzers besaß.

Der um wenige Jahre ältere Landsmann Hussens – letzterer studierte bei seinem älteren Freund an der Universität Prag – stand an der Seite des seit 1408 von der Amtskirche immer kritischer beäugten und nachfolgend mit dem Kirchenbann belegten Theologen und Predigers Johannes Hus, setzte sich für diesen auch auf dem Konstanzer Konzil ein und vertrat nachfolgend konservative Positionen innerhalb des Utraquismus. 1405, 1412/13, 1434 und 1437 bekleidete Christian das Amt des Rektors der Prager Hohen Schule und von 1437 bis 1439 dasjenige eines Administrators der utraquistischen Geistlichkeit.

Sein Hauptwirkungsort war die Pfarrei zu St. Michael in der Prager Altstadt, in der Christian von Prachatitz seit etwa 1405/06 innehatte und der zu einem Zentrum der hussitischen Propaganda machte. Hier fanden im Frühjahr 1413 die Beratungen einer vom König eingesetzten Kommission statt, die zu Gunsten der Hus-Partei entschied. Im Sommer 1421 verteidigte Christian von Prachatitz seine Wirkungsstätte gegen den radikalen Volksprediger Johannes von Seelau (Jan Želivský), der vergeblich versuchte, den gemäßigten Christian zu vertreiben. Zweimal musste Christian in den Folgejahren angesichts zunehmender politischer Spannungen seine Wirkungsstätte verlassen, doch kehrte er 1430 dauerhaft zurück. Um die Jahreswende 1433/1434 verhandelte Christian in seiner Funktion als Rektor der Universität mit den Legaten des Basler Konzils. Ende Januar 1434 wurde Christian ad personam und in Vertretung der Universität wiederum in den Schoß der katholischen Kirche aufgenommen. 1436-1437 bildete er, zusammen mit Jan Příbram und Prokop von Pilsen die Stütze des Konzilslegaten Philibert von Coutance mit dessen Zustimmung Christian zum Administrator der utraquistischen Geistlichkeit ernannt wurde. Christians Leben endete im Sommer 1439 während einer in Prag wütenden Pestepidemie.

Der vorliegende Brief von Anfang Dezember 1420 ist wohl auch als Reaktion auf den zwischen den taboritischen Hauptleuten und dem südböhmischen Magnaten Ulrich II., von Rosenberg abgeschlossenen Waffenstillstand zu sehen. In besagtem Waffenstillstand gelobte der Adelige, zu den Vier Prager Artikeln zurückzukehren, was freilich dauerhaft Illusion bleiben sollte.

 

Quelle:

SOA Třeboň – Historica Třeboň, Inv.-Nr. 246, Sign. 217.

Online abrufbar unter https://digi.ceskearchivy.cz/111243/3 (18.9.2018).

 

Edition:

Archiv český, Bd. 2, hg. von František Palacký, Praha 1844, S. 29-31, Nr. 44. Online abrufbar unter http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&action=jdi&cat=10&bookid=794&page=4&action_button.x=0&action_button.y=0 (18.9.2018).

Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, Bd. 1:1418-1437, Praha 1929.  Online abrufbar unter http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&action=jdi&cat=17&bookid=350&page=29&action_button.x=0&action_button.y=0 (18.9.2018).

 

Literatur:

Zdeněk Nejedly, Křišťan z Prachatic. In: Ottův slovník naučný, Praha 1900. Bd. XV. S. 187-188. Online abrufbar unter http://www.pdfknihy.maxzone.eu/books/OSN/otto15.pdf (18.9.2018).

Pavel Spunar, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans, tomus 1. Warsaviae 1985. Kapitola Cristannus de Prachaticz, S. 116-132. (latina). Online abrufbar unter http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=41252 (18.9.2018).

František Šmahel, Die hussitische Revolution, Bd. 2.

Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup, Husitské století, Praha 2014 (hier v. a. S. 595 – Kurzporträt Christians von Prachatitz).

 

Text:

                                   Nobili domino Ulrico de Rosenberg fautori suo.

Modlitbu swú s žádostí wšeho spasitedlného, s stálosti w již dáwno poznalých prawdách zákona božieho napřed wzkazuje: Pane milý! List twój radostně sem četlurozuměw, že jakož píšeš, dobrého by sě chtěl držeti a zlé opustiti, a zwláště jakož žádáš a prosíš, mohuli tomu rozuměti oč stojíme anebo co žadáme, aťbych to dal znáti. Pane milý! Mám za to, že raddy twé ani tebe tajno nenie, oč stojíme, poněwadž si ty to netoliko wšem městóm německ, česky i latině, pod swú a páně Čeňkowú pečetmi psal a ohlásil, oč ste i s námi tu chwíli a ta doba stáli a co sme žádali spolu. A nad jakož jest kněz Jan kaplan twój poselstwie děje zde před konšely a před staršími z obce od TMti ohlásil, žeby ty těch čtyř kusów od mistrów a od obce zdejšie wydaných, o nichžs do cizích zemí dáwno psal, již na swém zboží chtěl propustiti: toho jsme wšichni wěrně wděčni, pánu bohu doufajíce, že ten, kterýž jest na tě tajemným a diwným súdem swým pád přepustil, jakož slyčíme zapřenie, né i odpřisieženie swětlé prawdy božie s S. Petrem, a nad to i tupenie též jeho prawdy a sluh jeho wěrných a kněží twých, kteréž si jakož sě domniewáme, pokánie sobě wydaného miesto, bez winy jímal a w wazby těžké wsazowal a S. Pawlem, rady mladé a nemúdré, nýbrž i sobě na duši, na cti i na zboží přewelmi škodliwé w tom poslúchaje, a s druhé strany bázní člowěka smrtedlného anebo přiezni a sliby nejistými otrápen jsa, že týž pán bóh wšemoh)cí dá tobě již pewně potrestkanému porozuměti, aby wěrně jeho božské rady, již tebe konečně nezawede, uposlechna, jeho sě wiece než smrtedlného člowěka i milosti zatracenie i pomsty hrozné budúcie boje a lekaje, a nad to na swój slib a wieru, kterúž jsi jemu na krstu, a potom s dobrým rozmyslem i jeho prawdě sliboval, sě wážně rozpomena, wšecku swětskú i lidskú bázeň i přiezeň opowrha, s jeho swátú prawdú skutečně strwal až do konce. A wěříme toho dobrému bohu swému, že jestliže sě swětlým prawdám přičiníš, neřádów jiných w písmě nezaložených sě waruje, a ty s opatrnú a mudrú radú řádně stawuje, kteréžto i mybychom rádi stawili, těm nikoli neswwolujíce: že pán z tebe statečného obřance zašle swé prawdě, uměje i moha učiniti, tě wiece zwelebiti móž něž od počátku, pád tento škodný tobě obratě ku powstání welikému. O artikuléch těch čtyřech, o nichž zpráwy žádáš, nenieť úmysl náš aťby wedle wýkladu a rozumu každého kněžka kterakžkoli pozdě učeného měli wedeni, rozumieni anebo držáni býti: ale wedle položenie a rozumu starých swatých, jichžto wýkladóm my wěřiti chceme, a jich sě držeti s boží pomocí až do konce. A přes to jestliže wy páni wiece skrze prsty k swé záhubě nehlediece sworni budete, a swětlým prawdám pomocni, a milý pán bóh toto zbúrenie milostiwě upkojí: tehdy potřebie bude, aby odewšie obce woleni byli lidé učeni, sprawedliwi i bohbojní, kteříž by k zpáwie wšie této obce ty jisté i jiné wšecky wedle písma swatého zřiediti měli, rozum konečni ohlásiece, a cožby neřádného bylo, s pomocí wšie obce stawujíce, abyšte wy i s námi w dobrém upokojeni jsúce, prawdy wěšně božie skutečně a dokonale welebiece, wesele čakati mohli pokoje nebeského. A ostatkuť Twú Mt kněz Jan twój kaplan zprawí Psán w Praze, ten čtwrtek před S. Mikulášem.

                                                                                              Mistr Křištan.

Übersetzung:

Mein Gebet mit der Bitte um Erlösung und Beständigkeit in den bereits erkannten Wahrheiten des göttlichen Gesetzes zuvor sende ich Euch: Lieber Herr! Dein Schreiben habe ich mit Freude gelesen, erleichtert, dass, wie Du schreibst, Du das Gute wahren und das Schlechte hinter Dir lassen willst; und besonders, wie Du forderst und bittest, Du könntest verstehen, wofür wir eintreten oder was wir fordern, wenn Du mehr Kenntnisse besäßest. Lieber Herr! Ich glaube, dass Deinen Räten und auch Dir selbst nicht verborgen geblieben ist, wofür wir stehen; zumal Du diesbezüglich nicht allein allen Städten und Herren dieses Landes, sondern auch anderer Länder Königen, Fürsten und Städten in deutscher, tschechischer und lateinischer Sprache unter Deinem und Herrn Čeněks Siegel geschrieben und hast wissen lassen, wofür Ihr mit uns zusammen in diesem Augenblick eintretet und wofür wir standen und was wir gemeinsam gefordert haben. Immerhin hat doch der Priester Johannes, Dein Kaplan, als Abgesandter hier (in Prag – Th. K.) vor den Ratsherren und vor den Älteren aus der Gemeinde im Namen Eurer Gnaden verkündet, Du habest über jene Vier Artikel, von den Magistern und der hiesigen Gemeinde proklamiert, fremde Länder nicht in Kenntnis gesetzt, doch wollest Du diese auf Deinen Gütern gestatten; dafür sind wir Dir alle aufrichtig dankbar, vertrauend auf Gott dem Herrn, dass derjenige, der Deinen Abfall durch sein geheimes und merkwürdiges Urteil gestattet hat, wie wir annehmen, nicht auch die hellen göttlichen Wahrheit wie der hl. Petrus geleugnet hat, und darüber hinaus hoffentlich die in Wahrheit verharrenden getreuen  Diener und Deine Priester nicht zu verführen vermochte; wir hoffen, dieser wurde nicht schuldlos und ohne Buße in schwere Haft genommen wie der hl. Paulus, da er einen jungen und keineswegs weisen, ja sogar für die Seele, aber auch die Würde und die Güter überaus schädlich Rat angenommen hat, und diesem gefolgt ist; und von der anderen Seite sind es die Furcht  des sterblichen Menschen oder die Gnade  sowie unsichere Versprechen, dass auch Gott der allmächtige Dir fest ein strafendes Verständnis entgegenbringt, damit Du treu seines göttlichen Rates handelst, Dich am Ende nicht  verführen lässt; und darüber hinaus sind es Dein Schwur und Glauben, den Du ihm anvertraut hast, und demzufolge Du mit guter Absicht auch seiner Wahrheit schwörst, ernsthaft überlegst, alle weltliche und menschliche Scheu und Gnade missachtest, an seiner heiligen Wahrheit bis zum Ende festhältst. Und wir glauben diesem unserem vergebenden Gott, dass wenn Du zu den hellen Wahrheiten beiträgst, andere in der Schrift nicht belegte Unwahrheiten verwirfst, und Du mit wohlbedachtem und weisem Rat ordnungsgemäß auftrittst, den auch wir gern befolgen, diesen keineswegs folgst: dass der Herr aus Dir einen aufrechten Verteidiger seiner gesandten Wahrheit macht, der viel zu bewirken vermag, die Dinge wenn möglich von Beginn an pflegt, den schadenbringenden Fall rückgängig macht und zur großen Erhebung zurückkehrt. Über diese Vier Artikel, von denen Du Nachricht erbittest, diese sind nicht allein unser Begehr, sondern es geht auch um die Auslegung und den Verstand eines jeden Priesters, wie er den Gelehrten führen, es ihnen verständlich machen soll, damit sie entsprechend sich verhalten; daneben geht es um die Auslegung und den Verstand der alten Heiligen, deren Auslegung wir Glauben schenken wollen, und die wir mit Gottes Hilfe bis zum letzten Punkt einhalten wollen. Und darüber hinaus, wenn Ihr nicht, was zu Eurer Verderbnis führen würde, mit den Fingern schwört und den hellen Wahrheiten helfen werdet, und Gott der Herr diese Missachtung huldvoll zufrieden stellt: also wird es notwendig sein, dass aus der ganzen Gemeinde gelehrte Leute erwählet werden, die gerecht und gottesfürchtig sind, und die zur ganzen Verwaltung der Gemeinde diese klaren und anderen Dinge alle gemäß der Heiligen Schrift regeln sollen, endlich Verstand zeigend, und was unrecht war, dass sollen sie mit Hilfe der ganzen Gemeinde beenden; damit Ihr mit uns gemeinsam in gutem Einverständnis handelt, die ewige göttliche Wahrheit wirklich und vollkommen akzeptierend, und frohen Herzens auf den himmlischen Frieden warten könnt. Und alles andere wird Euer Gnaden Euer Kaplan, der Priester Johannes, berichten.

Gegeben zu Prag, an diesem Donnerstag vor St. Nicolai.                       Magister Christian.

Quelle
Magister Christian von Prachatitz an Ulrich von Rosenberg, in: SOA Třeboň – Fond Historica, Inv.-Nr. 246, Sign. 217. 
Übers.
Thomas Krzenck 
Copyright
Verbreitung und Vervielfältigung nur zu wissenschaftlichen Zwecken. Voraussetzung für die Nutzung in wissenschaftlichen, nichtkommerziellen Publikationen und Abschlussarbeiten ist neben der korrekten Zitation – unter Berücksichtigung der empfohlenen Zitierweise – eine entsprechende Meldung an die Projektkoordination über das Meldeformular
Erstellt
26.11.2019 
Zuletzt geändert
27.07.2020 

Es wird empfohlen, die Quellen stets in der Originalsprache zu zitieren.

Magister Christian von Prachatitz an Ulrich von Rosenberg, in: Herder-Institut (Hrsg.): Dokumente und Materialien zur ostmitteleuropäischen Geschichte. Themenmodul "Hus und die Hussiten", bearb. von Thomas Krzenck. URL: https://www.herder-institut.de//digitale-angebote/dokumente-und-materialien/themenmodule/quelle/3158/details.html (Zugriff am )